Search form

Mátio 13:27

27Bakʉ̌-bɛtɨk báfá bárɔ́k ntá mbɔŋɔ́nkɨ barɛm bɛ, ‘Ɛta, pú nchwi kɛ sɛ́pɨ́ amɛm nkɨ? Nchaŋ ɛ́fu árɛ́ fá?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index