Search form

Mátio 13:28

28Akɛmɛ bhɔ bɛ, ‘Mǔmpap kɛ̌ ápɨ́ nɔ nchaŋ ɛyɔ.’ Bábhɛ́p yi bɛ, ‘Sɛ́ndɔ́k sɛ́mfɛ́rɛ́ yɔ́ ɛ́ndɔp chi nchwi yɔyɔ kɛ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index