Search form

Mátio 13:29

29Mbɔŋɔ́nkɨ akɛmɛ bhɔ bɛ, ‘Dɔ̌ ká. Mbák mǎndɔ́k bɛfɛrɛ nchaŋ ɛyɔ, bǎkway bɛ́fɛ́rɛ mbɔk nchwi nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index