Search form

Mátio 13:3

3Abho bɛghati bhɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ ndǔ bakay bɛ, “Ɛwak ɛ́mɔt, nkwaŋankɨ amɔt arɔk bɛtak ɛnyǔ nchwifú amɛm nkɨ ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index