Search form

Mátio 13:30

30Dɔ̌ ká yɔ ambak, mpok ánáŋ ánkwáy, chɔŋ ndɛm bǒ abhɛn báfɛ̀rɛ nchwi ɛbhɨ mánjámbɨ mamfɛrɛ nchaŋ ɛyɔ mányokoti ndǔ nɛbhʉɛt amɔt, mánsɔ́ŋ. Kɛ mǎmfɛrɛ nchwi mǎmbʉrɛ anywɔ́p.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index