Search form

Mátio 13:32

32Sɛpɛmɛ mɔ́nɔk mɔ́stat sɛ́chí nɨ́ŋɨ́nɨ́ŋɨ́ tontó, kɛ mbák sɛ́nchák, sɛngo, sɛ́bhak nnɛt mɔ́nɔk anɛ áchɨk. Kɛnɛn kɛ́ntwɔ kɛnte manyay ndǔ batabhɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index