Search form

Mátio 13:33

Yesu atɛ́m nɛkay yís

(Lk 13.20-21)

33Yesu atɛ́m bhɔ nɛkay nɛ́chák bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm fá amɨk kɛchi mbɔ yís anɛ ngɔrɛ́ ásɔ́rɛ́ achɛmti nɛ nchán fláwa ɛ́rát. Mandu yís wu akʉ fláwa nkɛm amwɔt, kpát ajwi ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi achi arɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index