Search form

Mátio 13:34

Ntí anɛ Yesu átɛ́mɛ́ bakay

(Mk 4.33-34)

34Yesu aghati bho mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm chi ndǔ bakay. Yi kɛ ghati bhɔ́ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ yi abhɨkɨ tɛ́m nɛkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index