Search form

Mátio 13:35

35Atɛ́m bakay bɛtɔŋ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya árɛ́mɛ́ nyaka bɛ chɔŋ ɛmfakari, ɛ́fákárí. Aisáya arɛm nyaka bɛ,

“Chɔŋ ngati bhɔ mɛnyɨŋ chi ndǔ bakay,

chɔŋ ntɔŋ bɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Mandɛm ákʉ́ mɛ́mbák bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́, tɛ ndǔ nɛbhǒmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index