Search form

Mátio 13:36

Ntí anɛ Yesu atɛmɛ nɛkay tákɔ mbʉ́mbʉ nɛ bakǒndɨk

36Yesu arɔ yɛ bɛyǎ bǒ abhɛn bachi nɛfí, arɔk achwe anywɔ́p nɛ baghɔkɔ́ bhi. Arɛ́, baghɔkɔ́ bhi barɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, ghatí bhɛsɛ ntí nɛkǎy nchaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index