Search form

Mátio 13:37

37Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm kɛ̌ nchí mmu anɛ ápɨ́ nchwi amɛm nkɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index