Search form

Mátio 13:38

38Nkɨ chí mmɨk nkɛm, nɛ nchwi chi bo abhɛn Mandɛm áchí Mfɔ wap. Nchaŋ chí bǒ Satan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index