Search form

Mátio 13:39

39Mǔmpap anɛ ápɨ́ nchaŋ chi Satan. Mpok anɛ báfɛ̀rɛ mbwɔt ɛbhɨ chi nɛmǎy mmɨk, nɛ bakʉ̌ bɛtɨk abhɛn báfɛ̀rɛ mbwɔt ɛbhɨ chi bɔángɛl Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index