Search form

Mátio 13:40

40Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ báfɛ́rɛ́ nchaŋ, mányokoti nɛbhʉɛt amɔt básɔ́ŋ, ɛnyu yɔ kɛ ɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛ́fákari mpok mmɨk ámay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index