Search form

Mátio 13:41

41Mpok yɔ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, nchí to bɔángɛl bha mǎmfɛrɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́twɔ̀ nɛ bɛbʉ́, nɛ yɛ̌ntɨkɨ nkʉ bɛbʉ́ ndǔ nkwɔ bo abhɛn mɛ nchí Mfɔ wap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index