Search form

Mátio 13:42

42Bɔangɛl bha báfɛ̀rɛ bhɔ mámɛsɛ amɛm nɛpǐngo. Arɛ́, bábhàk ndǔ nɛdǐ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ́ ámɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index