Search form

Mátio 13:43

43Mpok yɔ, bo abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm bághɔ̀ mbɔ mmok ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Ɛtayap achi Mfɔ. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áyàŋ bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m, ántá batú ángók sayri!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index