Search form

Mátio 13:44

Yesu atɛ́m nɛkǎy ɛnyɨŋ bɛyǎ nkáp ɛnɛ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́

44Yesu atɛ́m nɛkay nɛ́chák bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛchi mbɔ ɛnyɨŋ bɛyǎ nkáp ɛnɛ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ amɛm nkɨ. Mmu amɔt ághɔ́ nɔ́kɔ́ yɔ, apɛt abhɛsɛ yɔ sayri, arɔ, arɔk nɛ bɛyǎ maŋák, ati yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛyi, asɔt nkáp, aku nkɨ wu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index