Search form

Mátio 13:45

Nɛkǎy ntay ɛnɛn bɛyǎ nkáp

45Yesu atɛ́m nɛkay nɛ́chák bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛ́chí mbɔ nkɔsíɛ́ anɛ áyàŋ bɛku batay bɛyǎ nkáp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index