Search form

Mátio 13:46

46Ághɔ́ nɔ́kɔ́ nɛ́mɔ́t ɛnɛn nɛyá nkáp tontó, arɔk atí yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛyi, aku ntǎy bɛyǎ nkáp ɛnɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index