Search form

Mátio 13:47

Yesu atɛ́m nɛkay ásɨ

47Yesu apɛt atɛ́m nɛkay nɛ́chák bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛchi mbɔ bɛyǎ nkáp anɛ́ bágʉɛ́bhɛ́ anyɛ́n nɛ ákɛ́m nsi mɛnyu nɛ mɛnyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index