Search form

Mátio 13:48

48Ásɨ ájwí nɔ́kɔ́ nɛ nsi, báya bákó ɛbhɨ, bachɔkɔ amɨk bayap nsi ɛnɛ ɛrɨ, báfyɛ́ ndǔ mɛnyɨŋ. Báto ɛnɛ́ ɛ́bhɨ́kɨ́ rɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index