Search form

Mátio 13:49

49Ɛnyu ɛyɔ kɛ ɛ́bhàk chɔŋ mpok mmɨk ámay. Bɔangɛl bátwɔ̀, mámfɛrɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ ndǔ nkwɔ bǒ abhɛn bachi chak bɛsí Mandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index