Search form

Mátio 13:51

Barak akɔ nɛ anɛ́ asɨ́

51Yesu abhɛ́p baghɔkɔ́ bhi mbák bájwimɛm ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ághátí bhɔ mɛnkɛm.

Bákɛ́mɛ yi bɛ bajwimɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index