Search form

Mátio 13:52

Nku Nsɨ́ nɛ Nku Nkɔ

52Yesu arɛm bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ ntɔŋ ɛbhé Mandɛm anɛ ághɔ́kɔ́, árɨŋɨ ɛnyǔ Mandɛm ábhák nɛ bho mbɔ Mfɔ wap, achí mbɔ mbɔŋɔ́kɛt anɛ áfɛ̀rɛ mɛnyɨŋ bɛkɔ nɛ ɛbhɛn bɛsɨ amɛm mɔ́kɛt anɛ yi ábhʉ́rɛ́ mɛnyɨŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index