Search form

Mátio 13:54

54Apɛtnsɛm ɛtɔk ɛyi Násárɛt. Ɛnɛ́ yi átɔ̀ŋ Ɛyɔŋ Mandɛm amɛm ɛkɛt ɛnɛ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛyap, bo bábhak maknkay tontó. Bábhó bɛbhɛp batɨ bɛ, “Aré bhɔŋ ɛnɛn ɛnyǔ nɛrɨŋɨ́ndak fá? Aré bhɔŋ bɛtaŋ fá ndu bɛkʉ bɛrɛm mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛnyu ɛnɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index