Search form

Mátio 13:55

55Pú mmɔ̌ nchwě mɛnɔk nɛ́? Pú María kɛ̌ achi máyi? Pú Jems, nɛ Josɛ́f, nɛ Símun, nɛ Júdas, chi bɔ̌mayi abhɛn babhakanɛm?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index