Search form

Mátio 13:56

56Pú bɔ̌mayi abhɛn baghɔrɛ́ báchí fá mankɛm nɛbhʉɛt amɔt nɛ bhɛsɛ? Aré bhɔŋ ɛnyǔ nɛrɨŋɨ́kɛpɨ ɛnɛn, nɛ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhɛn fá?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index