Search form

Mátio 13:57

57Ɛkʉ bare byak yi byak.

Yesu aghati yɛ bhɔ bɛ, “Bo báchyɛ̀ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm kɛnókó yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak. Ndiɛrɛ ɛtɔk ɛyi, nɛ ndǔ nnɛrɛ́kɛt ywi, kɛ bápú chyɛ yi kɛnókó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index