Search form

Mátio 13:58

58Tɛ̌ndu bɔ́ bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ nɛka nɛ Yesu, yi kɛkʉ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay amɛm ɛtɔk ɛyi Násárɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index