Search form

Mátio 13:8

8Nchwi áchák akwɛnti ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, achak, agó, achyɛ bɛyǎ nchwi. Nchwi ayá acha anɛ bápɨ́ ndɔŋ bɛsa bɛtay, achák ndɔŋ bɛsa bɛrat, anɛfu ndɔŋ ɛsa nsɛm byo.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index