Search form

Mátio 14:1

Ɛnyu báwáy Jɔ̌n Njwiti

(Mk 6.14-29; Lk 9.7-9)

1Mpok yɔ, Hɛ́rɔd abhak mmu anɛ ákɛ̀m atú Gálili. Ághókó nɔ́kɔ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu ákʉ̀,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index