Search form

Mátio 14:12

12Bakoŋó Jɔ̌n bárɔ́k, basɔt ɛrɛnɛ́ Jɔ̌n barɔk, babhɛmɛ. Bárɔ́k yɛ baghati Yesu ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí nɛ Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index