Search form

Mátio 14:13

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)

13Yesu ághókó nɔ́kɔ́ mbok nɛwú Jɔ̌n, afa, bárɔk bachwe amɛm áchwí, babho bɛrɔŋ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yɛ̌ mmu achak apu. Ǎyàŋ nyaka bɛ mámbák bɔbhɔ. Kɛ mpok bo bághókó bɛ yi asɔt áchwí ǎrɔ̀ŋ, báfá bɛtɔk ɛbhap, babho bɛkoŋo yi nɛ bɛkak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index