Search form

Mátio 14:14

14Yesu áfú amɛm áchwí, akó ɛbhɨ. Aghɔ́ bɛyǎ bho, ntínso nɛ́kɛ́m yi nɛ bhɔ́. Abú abhɛn mámè.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index