Search form

Mátio 14:15

15Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Nywɔp nɛ́naŋ nɛrɔŋ, nɛ nɛbhʉɛt anɛ chi ɛbhɨ. Ghatí bǒbhɛn bɛ mándɔ́k ndǔ bɔ̌bɛtɔk abhɛn báchí fá kɛkwɔt manku ɛnyɨŋ mɛ́nyiɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index