Search form

Mátio 14:16

16Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Ntí apu bɛghati bhɔ bɛ mándɔ́k mánjáŋ nɛnyíɛ́. Bě babhɔŋ, chyɛ̌ ká bhɔ nɛnyíɛ́ mányíɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index