Search form

Mátio 14:17

17Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ chi bɔ̌bɛkpɔkɔ́ brɛt batay nɛ nsi ɛpay. Ɛnyɨŋ ɛchak ɛ́pú”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index