Search form

Mátio 14:19

19Aghati yɛ bɛyǎ bǒbhɔ bɛ manchɔkɔ amɨk ndǔ tákɔ. Asɔt yɛ bɛkpɔkɔ́ brɛt bhɔ bɛ́táy nɛ nsi ɛpay. Ayoŋ amɨk mfay. Achyɛ bakak ntá Mandɛm, abho bɛ́bɔ́kɔ́ti brɛt wu anchyɛ nɔkɔ ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ mánkɔ́rɛ́ nɛ nsi ntá bɛyǎ bǒbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index