Search form

Mátio 14:2

2arɛm ntá bakʉ̌ bɛtɨk abhi atú Gálili ɛ̌ti Yesu bɛ, “Jɔ̌n Njwiti kɛ apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Ɛ̌ti yɔ kɛ̌ yí ábhɔ́ŋɔ́ bɛtaŋ bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index