Search form

Mátio 14:20

20Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap anyiɛ́ kpát ajwi. Baghɔk Yesu mányókóti nɛnyíɛ́ ɛnɛn nɛrɔbhɛ. Nɛ́jwí bɛkay byo nɛ bɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index