Search form

Mátio 14:21

21Mpǎy babhakanɛm abhɛn manyíɛ́ brɛt wu nɛ nsi ɛyɔ ábhák mbɔ nka ɛtay, kɛfyɛ́ baghɔrɛ́ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index