Search form

Mátio 14:22

Yesu are kɔ amfǎnyɛ́n

(Mk 6.45-52; Jn 6.15-21)

22Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ mándɔ́k mǎnchwe amɛm áchwí, mámpe nnyɛ́n manjambɨ ndǔ ɛbhě manyu ɛchak. Arɔp ansɛm bɛkʉ bɛyǎ bo bhɔ abhɛn bachi arɛ mangurɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index