Search form

Mátio 14:23

23Ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛkʉ nɔ, akó amfǎy njiɛ aywǐntí ndu mɛnɨkmʉɛt. Bɛti bɛgʉ́ bɛ́tɛ́mɛri yi arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index