Search form

Mátio 14:24

24Mpok yɔ, áchwí anɛ ápɔ́kɔ́ baghɔkɔ́ bhi anaŋ arɔŋ nyaka nɛkɔ nɛsiɛ bɛfu angɔkɔnyɛ́n. Mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ɛre fú bhɔ ambɨ. Ɛ́kʉ́ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛya ɛ́cha, bɔ mánu nɔkɔ nɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index