Search form

Mátio 14:26

26Kɛ bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi ákɔ̀ amfǎnyɛ́n átwɔ̀, bɛ́cháy bɛ́kɛ́m bhɔ tontó. Bábho bɛbɨk, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Chí ɛfóŋó-ngu! Chí ɛfóŋó-ngu!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index