Search form

Mátio 14:27

27Tɛ́mté wu, Yesu afyɛ́ bhɔ ntɨ arɛm bɛ, “Chí mɛ, bǎkɛ́ chay!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index