Search form

Mátio 14:3

3Hɛ́rɔd akaysi bɛ Yesu chi Jɔ̌n Njwiti ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ nyaka ntá Jɔ̌n. Achyɛ́ nyaka ɛyɔŋ, bákɛ́m Jɔ̌n, bagwɔt, nɛ báfyɛ́ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ bɛkoŋo ɛnyɨŋ ɛnɛ ngɔrɛ́ ywi Hɛródias áyàŋ. Hɛródias ayámbɨ achi nyaka chi ngɔrɛ́ Fílip, manɔ Hɛ́rɔd, kɛ Hɛ́rɔd ǎsɔt yi ndǔ nɛbhay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index