Search form

Mátio 14:30

30Kɛ ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ mbʉ́ɛ́p ákʉ̀ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́kò tɛ amfay kɛ ɛ́nsɛp, abho bɛcháy nɛ abho bɛgurɛ anyɛ́n tɛ́mté. Abɨk yɛ arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, pɛmɛ́ mɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index