Search form

Mátio 14:33

33Baghɔk Yesu babho yɛ bɛ́kwɛ́n yi bɛkak, ndu bɛchyɛ yi kɛnókó, mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Tɛtɛp, ɔchí Mmɔ Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index